Postup pri prijatí

Postup pri prijatí

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 •  v Zariadení pre seniorov sa podáva obci.
  Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba. Príloha k žiadosti je lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu:

 • lekársky posudok – v zmysle lekárskeho nálezu, nie staršieho ako 6 mesiacov, vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok,
 • sociálny posudok – sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
  Posudková činnosť sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Následne obec vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (príloha č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si záujemca podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi klientom a SunRise podľa § 74 zákona č. 448/2008. Súčasťou zmluvy je aj výpočet úhrady za poskytované služby.

Pri nástupe do zariadenia požadujeme:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, resp. jej fotokópiu
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana pri nástupe z domáceho prostredia,  vydané všeobecným praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • zoznam osobných vecí a šatstva (potrebné je označiť menom klienta buď vyšitím alebo perom na textil), vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan prinesie do zariadenia, hygienické a zdravotné pomôcky
 • pri nástupe z nemocničného zariadena aktuálnu prepúšťaciu správu
 • lieky a rozpis liekov naordinovaných od všeobecného praktického lekára