Starostlivosť o klienta

Starostlivosť o klienta

Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
 2. Podľa  § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v Zariadení  pre seniorov  poskytuje sociálna služba:
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.   podľa prílohy č. 3, alebo
  2.  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 3. V zariadení pre seniorov sa
  1. poskytuje
   • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   • sociálne poradenstvo,
   • sociálna rehabilitácia,
   • ošetrovateľská starostlivosť,
   • ubytovanie,
   • stravovanie,
   • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   • osobné vybavenie,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.

Odborné činnosti SUN RISE Dom pre seniorov

  1. základné sociálne poradenstvo,
  2. sociálna rehabilitácia
  3. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č.4
  4. ošetrovateľská starostlivosť

Obslužné činnosti SUN RISE Dom pre seniorov

  1. ubytovanie,
  2. stravovanie,
  3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti SUN RISE Dom pre seniorov

  1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.

Sociálne poradenstvo

 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva.
 2. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo v SUN RISE Dom pre seniorov vykonáva sociálny pracovník, ktorý úzko spolupracuje s klientom, a jeho rodinnými príslušníkmi. Poskytuje komplexné informácie o zariadení, režime, poskytovaných sociálnych službách, záujmových činnostiach.

Sociálna rehabilitácia

 1. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 2.  Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia.

Cieľom sociálnej rehabilitácie v SUN RISE Dom pre seniorov je hlavne udržať klientov zariadenia v maximálnej možnej miere v plnohodnotnom živote, aktivizovať ich a podporovať v maximálnej možnej miere.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
V zariadení SUN RISE Dom pre seniorov pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je zabezpečovaná opatrovateľmi zariadenia podľa aktuálnej potreby a zdravotného stavu klienta, pri zachovaní maximálne možnej miery samostatnosti klienta pri týchto činnostiach:

 • Osobná hygiena
 • Celkový kúpeľ
 • Úkony obliekania a vyzliekania
 • Polohovanie klientov
 • Dohľad nad dodržiavaním liečebného režimu

Ošetrovateľská starostlivosť

 1. Zariadenie  pre seniorov  môže okrem poskytovania sociálnych služieb poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

V SUN RISE Dom pre seniorov  je ošetrovateľská starostlivosť zabezpečovaná zdravotnými sestrami a opatrovateľmi.